חברות כוח אדם אבטחה וניקיון

 

משרד העבודה החל בתהליך למידה על תהליך הגשת בקשה לקבלת רשיון קבלן כוח אדם/ קבלן שירות לצורך שיפור חווית הגשת הבקשה.

לצורך כך אנחנו כאן ונסביר נקודת מבטם של קבלנים ובעלי עניין שונים בתהליך . במסגרת הבדיקה, נרצה ללמוד אודות צרכים, קשיים ואופן ההתמודדות עם תהליך הבקשה. 

הסבר כללי בתחום חברות כוח אדם אבטחה וניקיון

מתי יש צורך ברישיון קבלן כוח אדם?

פסקי דין רבים עוסקים בהבחנה בין "קבלן כוח אדם" לבין מתן שירותים. זאת, בעיקר נוכח העובדה כי קבלן המספק שירותים איננו נכלל תחת חוק העסקת עובדים, על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 (להוציא קבלני ניקיון ושמירה, המחויבים ברישיון).

מה הם המבחנים העיקריים בנוגע לשאלה האם מדובר בקבלן כוח אדם?

מתן שירותים או אספקת שירותים, משמעותה מעין "מיקור חוץ". המבחנים העיקריים הינם: 

א. מבחן פיקוח ושליטה על העובדים – ככל שהפיקוח והשליטה על העובדים נתונים בידי מזמין השירות (ולא בידי קבלן השירות) – כף המאזניים תטה לצדו של "קבלן כוח אדם" (ולהפך).

ב. מבחן צורת התשלום – אם צורת התשלום היא לפי עבודה, אזי מבחינה משפטית נראה שמדובר ב"קבלן שירות"; לעומת זאת, אם צורת התשלום היא לפי שעת עבודה, נראה כי מבחינה משפטית מדובר ב"מתן שירות".

ג. מבחן חומרי העבודה – אם חומרי העבודה מסופקים על ידי הקבלן, נראה כי מדובר ב"קבלן שירות". 

אם מדובר בקבלן שירות - אין הוא נדרש לרישיון "קבלן כוח אדם" (להוציא קבלני שירותי ניקיון ושמירה, המחויבים גם הם ברישיון)

מדוע ההבחנה בין קבלן שירות לבין קבלן כוח אדם כה חשובה?

יש חשיבות רבה להבחנה זו, מאחר שאם מדובר בקבלן שירות – אין הוא נדרש לרישיון "קבלן כוח אדם" (להוציא קבלני שירותי ניקיון ושמירה, המחויבים גם הם ברישיון) ואין הוא חוסה תחת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם; ותחת צווי ההרחבה, בעניין עובדי כוח אדם.

בין התנאים לקבלת הרשיון לקבלן כח אדם: מבקש הרישיון צריך להציג משרד אשר יש בו חלל המתנה, חדר ראיונות, שירותים וגישה לנכים

מה הם התנאים לקבלת הרישיון לקבלן כוח אדם?

1. מבקש הרישיון ובעל תפקיד בכיר לא הורשעו ב-5 שנים האחרונות בעבירה שיש עמה קלון או שמפאת חומרתה ונסיבותיה אינם רשאים לעסוק כ"קבלן כוח אדם".

2. ניסיון ניהול מצטבר של 3 שנים (קבלן שירותי ניקיון – 1 שנות ניסיון) – אין צורך בניסיון בניהול חברת כוח אדם אלא בניסיון בניהול עובד אחד לפחות כ"שכיר" או כ"עצמאי". מספיק שבעל תפקיד בכיר שימש כ"אחראי משמרת", "מנהל צוות" וכו'. 

3. משרד – מבקש הרישיון צריך להציג משרד אשר יש בו חלל המתנה, חדר ראיונות, שירותים וגישה לנכים. אפשר לשכור את המשרד בשלבים מתקדמים של הבקשה – ואין צורך לשכור את המשרד כבר מתחילת ההליך.

בשלב הראשון יש צורך בעריכת כלל המסמכים, לצורך הגשתם למשרד העבודה והרווחה. לאחר הגשת הבקשה, בוחן מטעם משרד העבודה והרווחה בודק את התיק

מהם שלבי ההליך?

1. בשלב הראשון יש צורך בעריכת כלל המסמכים, לצורך הגשתם למשרד העבודה והרווחה. בין היתר, יש להגיש: הסכמה למסירת מידע מהמרשם פלילי, תצהיר על קבלני משנה, תצהיר על היעדר הרשעות, טבלת תפקידים בכירים, רשימת עובדים, רשימת מזמיני שירות, התחייבות מבקש הרישיון, טבלת נתונים לצורך הכנת ערבות, אישור ניהולי, תצהיר אחזקת משרד ועוד. 

2. לאחר הגשת הבקשה, בוחן מטעם משרד העבודה והרווחה בודק את התיק. ככל שהתיק תקין – יזומנו בעלי המניות ובעלי התפקידים הבכירים לראיון במשרד העבודה והרווחה (בקריית הממשלה בתל אביב).  

3. ככל שהריאיון והבחינה הסתיימו בהצלחה – משרד העבודה והרווחה יודיע על כך ויבקשכם להציג משרד, בהתאם לחוק (כלומר, כאמור לעיל: משרד עם חלל המתנה, חדר ראיונות, שירותים וגישה לנכים). בשלב זה, יוצגו בפני משרד העבודה והרווחה תמונות המשרד וחוזה שכירות.

4. לאחר אישור המשרד, יש להציג ערבות (הערבות המינימלית עומדת על סך של כ37,500 שקלים; הערבות תגדל בהתאם להוצאות השכר של מבקש הרישיון). 

5. לאחר הצגת הערבות, בתוספת אישור ניהול חשבון (אישור מהבנק) – תקבלו את הרישיון.

ישנם מסמכים הכרחיים לביצוע ההליך. בין היתר: תמונת פספורט, קורות חיים, טופס הסכמה למידע פלילי, רשימת עובדים ועוד

מהם המסמכים הנחוצים לצורך ביצוע ההליך?

1. תמונת פספורט.

2. קורות חיים.

3. תעודת התאגדות / תעודת עוסק מורשה.

4. מאזן בוחן לשנה אחרונה.

5. טפסי 102 ביטוח לאומי ומס הכנסה + אישור תשלום.

6. אישור ניהולי למשך 3 שנים (ניקיון – שנה אחת).

7. טופס הסכמה למידע פלילי.

8. טופס התחייבות מבקש הרישיון.

9. תצהיר על קבלני משנה.

10. רשימת עובדים.

11. מידע על מזמיני שירות.

12. טבלת נתונים לצורך הכנת ערבות.

13. רשימת בעלי תפקידים בכירים.

14. תצהיר בדבר היעדר הרשעות.

בדרך כלל, טיפול בבקשה של קבלת רישיון קבלן כח אדם צפוי להימשך בין חודש וחצי לחודשיים

כמה זמן ההליך צפוי להימשך?

בדרך כלל, טיפול בבקשה של קבלת רישיון קבלן כח אדם צפוי להימשך בין חודש וחצי לחודשיים. כמובן, משך הטיפול תלוי במקצועיות עורך המסמכים ובשיתוף הפעולה של מבקש הרישיון ורואה החשבון.

יש לכם שאלות? דברו איתנו​

דילוג לתוכן